?asté dotazy k na?im slu?bám

Máte dotaz? Podívejte se na p?ehled nej?astěj?ích otázek, k nim? jsme sepsali odpovědi.
Pokud svou odpově? nenajdete, kontaktujte na?i?infolinku.

Obecně

Nevíte, jak na?e slu?ba funguje?
?e?íte, kde se registrovat?
Hledáte ceník?

Klientsky ú?et

Jak zalo?it klientsky ú?et?
Zajímá Vás, kolik m??e mít Va?e firma u?ivatel??

Zásilky

Hledáte konkrétní zásilku?
Pot?ebujete parametry?
Nevíte, jak zabalit balík?

Integrace

Nevíte, jak napojit sv?j e-shop?
Chcete vyu?ívat na?í API?
Hledáte vhodného integrátora?

Slu?by Po?ty bez hranic jsou ur?eny firmám a provozovatel?m e-shop?, kte?í mají své zákazníky nebo odběratele v zahrani?í. Díky nám lze jednodu?e poslat balíky z ?eské republiky do celé EU od jedné po stovky ?i tisíce zásilek. Podmínkou pro zaslání je I?.?

Po?ta bez hranic funguje jako prost?edník mezi firmou a dopravcem, ktery zaji??uje doru?ení zásilky. Máme p?ímé napojení na více ne? 30 lokálních a mezinárodních dopravc?, kterym zásilky fyzicky p?edáváme a oni je doru?ují.

Zjednodu?ujeme logisticky proces a Vy m??ete p?edat v?echny zásilky smě?ující do zahrani?í nám a my je následně na na?em depu rozt?ídíme a rozvezeme do jednotlivych stát?, kde p?edáme dopravc?m, kte?í je doru?í svym adresát?m (tzv. last mile delivery).??

Zásilky doru?ujeme do v?ech stát? Evropské unie, v?etně ?eské republiky i Slovenska s vyjimkou některych ostrov? jako je nap?íklad Malta, Kypr, Kanárské ostrovy, enklávy Ceuta a Mellila.

?

V ka?dém státě si pak m??ete vybrat z několika lokálních ?i mezinárodních dopravc?, kte?í adresátovi zásilku doru?í. Aktuální p?ehled najdete v?ceníku.?

?

Ceny p?epravy jednodu?e ur?íte na základě hmotnosti zásilky podle ceníku, ktery najdete na na?em webu. Nezapomeňte si hlídat rozměry zásilky, proto?e ka?dy dopravce má jiné rozměrové limity a za nadrozměrné balíky je ú?tován p?íplatek.?

Pokud máte v úmyslu posílat více ne? 300 zásilek měsí?ně (do v?ech stát?), kontaktujte na?e obchodní oddělení, které Vám p?ipraví cenovou nabídku na míru.

Za?ít posílat do zahrani?í s Po?tou bez hranic m??ete je?tě dnes, sta?í udělat tyto kroky:

  1. Zaregistrujte se do na?eho?Klientského ú?tu?(zdarma)
  2. Zadejte zásilky do systému (manuálně, hromadnym importem CSV nebo p?es API).
  3. Vytiskněte a nalepte ?títky na zásilky
  4. Zásilky doru?te na na?e depo, po?lete na depo nebo si objednejte pravidelny svoz zásilek.
  5. Sledujte zásilky na cestě k adresát?m.?

Po?ta bez hranic je toti? ?lánkem v logistickém procesu a finální doru?ení na adresu zaji??uje lokální nebo mezinárodní dopravce, na kterého je zákazník zvykly a kterého zná.

Po?ta bez hranic zásilku p?eveze z Va?e skladu p?es hranice do depa vybraného dopravce, kterého si zákazník zvolil jako doru?ovatele své zásilky.?

Ano, máme vlastní fulfillmentové ?e?ení Fulfillmenton, které má p?ímé napojení na v?echny slu?by Po?ty bez hranic i dal?í dopravce. Velkou vyhodou je spole?né u?ivatelské rozhraní a prodlou?ená doba expedice na maximum. Ve?keré informace najdete na webu.

Víkendové doru?ování zásilek je mo?né pouze v p?ípadě, ?e tuto slu?bu nabízí cílovy dopravce, ktery zásilku doru?uje adresátovi. Bě?ně nejsou zásilky o víkendech doru?ovány.

?

V p?ípadě, ?e máte zájem o nedělní svoz zásilek, kontaktujte nás. Na?e infolinka je dostupná pouze ve v?ední dny.?

Posílat s námi m??ete u? od jedné zásilky. Zvládneme ale stovky i tisíce zásilek denně.?

Tzv. „last mile delivery“ je poslední fázi procesu doru?ování zbo?í z distribu?ního centra nebo z posledního p?epravního uzlu k kone?nému p?íjemci, ?asto a? do jeho domu nebo firmy.

Po?ta bez hranic nemá kuryry, kte?í by doru?ovali zbo?í a? ke dve?ím zákazník?. Tento proces zaji??ují dopravci jako je UPS, Polská Po?ta, FAN Courier atd.. My jim Va?e zásilky p?ivezeme a oni u? se postarají o zbytek. Zákazníkovi tak balík z ?eské republiky doru?í jeho oblíbeny lokální kuryr.

Faktura za slu?by je vystavována zpětně na základě zaslanych zásilek. Na jedné faktu?e najdete v?echny zásilky nezávisle na státu, do kterého byly zásilky odeslány.?

Za?ít posílat do zahrani?í s Po?tou bez hranic m??ete je?tě dnes, sta?í udělat tyto kroky:

  1. Zaregistrujte se do na?eho Klientského ú?tu (zdarma)
  2. Zadejte zásilky do systému (manuálně, hromadnym importem CSV nebo p?es API).
  3. Vytiskněte a nalepte ?títky na zásilky
  4. Zásilky doru?te na na?e depo, po?lete na depo nebo si objednejte pravidelny svoz zásilek.
  5. Sledujte zásilky na cestě k adresát?m. 

Doba doru?ení se odvíjí od toho, do jakého státu zásilka smě?uje a kdy je doru?ena na na?e depo. Zásilky, které jsou na na?e depo doru?eny do 14:00 jsou je?tě ty? den zpracovány a p?evá?eny do cílovych destinací, kde jsou p?edány dopravc?m. Doba doru?ení na Slovensko, do PolskaRakouska, Německa ?i Ma?arska tak m??e byt stejně rychlá jako vnitrostátní doprava. Zákazník tak m??e mít svou zásilku u? druhy den od jejího objednání. 


Doba doru?ení se u jednotlivych dopravc? li?í, informace najdete v ceníku ka?dého státu.  

Zaji??ujeme také zpětnou logistiku a jsme tak schopni doru?it do ?R/SR zásilky, které zahrani?ní zákaznici chtějí vrátit zpět do e-shopu v zákonné lh?tě i po ní. Nabízíme několik zp?sob?, jak tyto zásilky dostat zpět. Nejekonomi?těj?í variantou je zpětná adresa, kterou poskytujeme ve vybranych státech, nejnákladněj?í je svoz zásilky p?ímo z adresy zákazníka.?

Ano, m??eme Vám zajistit pouze p?epravu zásilek, které p?edáme? p?ímo dopravci, s ním? máte uzav?enou smlouvu. Pro více informací kontaktujte na?e obchodní oddělení.

Po?tu bez hranic provozuje od svého za?átku v roce 2010 spole?nost FROGMAN s.r.o., která je 100% v ?eskych rukách.

Vybrané dobírkové ?ástky posíláme bez prodlení v lokálních měnách bez konverze. Dobírky je samoz?ejmě také mo?no vyplácet v K? nebo EUR, pokud nap?íklad ú?et v cizí měně nemáte.??

Registrace
a klientsky ú?et

U?ivatelsky ú?et si vytvo?íte zde. Následně je k tomuto ú?tu mo?no p?i?adit firmu (nově zalo?enou i ji? existující). Jeden u?ivatel m??e mít p?ístup do více firem.??

Abyste mohli za?ít vyu?ívat slu?by Po?ty bez hranic, sta?í se zdarma zaregistrovat do na?eho Klientského ú?tu. Za registraci nic neplatíte a vyu?ívání na?í slu?by není nijak pau?álně zpoplatněno. Platíte v?dy jen za zaslání balíku do vybraného státu na základě ceníku.

Do jedné firmy je mo?no p?i?adit neomezeny po?et u?ivatel? a p?i?adit jim r?zná oprávnění (skladník, fakturant, spedice, zákaznicky servis). Mno?ství u?ivatel? není zpoplatněno.?

Ano, lze zalo?it více firem, které budou vlastní klientské ID, samostatnou fakturaci a separátní nastavení. Jeden u?ivatel m??e mít p?ístup do více firem.?

Klientské ID i klientské ID pro zpětnou logistiku najdete v Klientském ú?tu, v sekci Upravit údaje o firmě v pravém horním horu.?

V sekci P?idat zásilku m??ete ru?ně p?idat jakékoliv mno?ství zásilek. Vyu?ít lze také CSV exportu, jeho? parametry jsou popsány p?ímo v sekci P?idat zásilku.

?

Nabízíme také mo?nost p?ipojit se prost?ednictvím API a data posílat automaticky. Více o mo?nostech integrace najdete?ní?e.

Chybné zásilky jsou takové, jejich? data jsou neúplná, obsahují chybu (nap?. neexistující PS?) nebo nemají data vyplněna v?bec. Tyto zásilky m??ete opravit v sekci P?ehled zásilek/Chybné.

?

Dokud nedojde k opravě chyby, proces odesílání zásilky je na na?em depu pozastaven a m??e dojít ke zpo?dění doru?ení. Chybné zásilky je proto nutné opravit co nejd?íve. Nevíte-li si rady s opravou, kontaktujte nás na info@postabezhranic.cz.

?

Informaci o chybnych zásilkách odesíláme na e-mail uvedení v Klientském ú?tu, v sekci Nastavení ú?tu.

?títky lze vytisknout v sekci P?ehled zásilek/P?ipraveno k vytisknutí po stisknutí tla?ítka hromadné akce ve formátu A6 nebo jako arch A4 (6 nebo 9 ?títk?).

Zásilku je mo?no stornovat p?ímo v Klientském ú?tu po stisknutí tla?ítka Hromadné akce. Tuto akci lze provést dokud nebyla zpracována na na?em depu (pokud je v sekci P?ehled zásilek – P?ipraveno k vytisknutí/S vytisknutym ?títkem.

Pokud chcete stornovat zásilku, která je u? na cestě do cílového státu, kontaktujte na?í infolinku.

V sekci Nastavení ú?tu je mo?no nastavit ú?ty pro zasílání dobírek a frekvenci jejich vyplaty.??

Referen?ní kód je mo?no uvést p?i zakládání nové zásilky, jedná se o nepovinny údaj, ktery slou?í pro pot?eby klienta (nap?. uvedení ?. objednávky).??

Pokud nedisponujete p?ímym napojením p?es API, m??ete zásilky zadat hromadně importem CSV souboru, ktery Vám vygeneruje Vá? e-shopovy nebo ú?etní systém.

Faktury najdete v sekci?Faktury, mimo to jsou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v sekci?Nastavení ú?tu? M??ete si je stáhnout v pdf spole?ně s p?ílohou, která obsahuje p?ehled odeslanych zásilek a dal?ích slu?eb.??

P?ehled v?ech námi poskytovanych zpětnych adres najdete v sekci Podpora & Nápověda.

Dotazy tykající se zásilek

Zásilku m??ete po celou dobu její cesty sledovat na adrese:?https://tracking.postabezhranic.cz/.

?

?

U ka?dé zásilky najdete poté odkaz na detailní tracking konkrétního dopravce, ktery zásilku bude doru?ovat.

Ka?dy dopravce mají jiné rozměrové parametry zásilek, které vezme do p?epravy. Najdete je v ceníku ka?dého státu. 

Ano, vět?ina dopravc? umo?ňuje posílat i zásilky vět?ích rozměr?. Ty se ale u ka?dého li?í a najdete je v ceníku jednotlivych stát?. Za p?epravu nadrozměrnych zásilek je ú?tován p?íplatek, jeho? vy?i v?dy najdete v ceníku doplňkovych slu?eb.?

?

Doká?eme si poradit i se zásilkami XXL rozměr?. Více o p?epravě nadrozměrnych a paletovych zásilek najdete na?www.lalawonline.net/nadrozmer.

Zásilka by měla byt zabalena v kartonové krabici a dob?e zaji?těna proti otev?ení a vyplněna tak, aby nedo?lo k po?kození obsahu. Vět?ina dopravc? umo?ňuje také balení do tzv. flyer bag? (sá?k?), které se vyu?ívají p?edev?ím v segmentu fashion, mají ale váhové omezení.?

?

?

Je-li obal zásilky atypicky, dopravci v některych p?ípadech ú?tují p?íplatky (nap?. za nepravidelny tvar nebo tubus).??

?

Pravidla pro balení zásilek si m??ete stáhnout zde.

Zásilka nesmí obsahovat ho?laviny, vybu?niny, zbraně, chemické látky. Z p?epravy jsou vylou?eny i dal?í látky, které jsou vyjmenovány v aktuálně platnych V?eobecnych podmínkách, dostupnych na?webu.?

Dojde-li k po?kození nebo ztrátě zásilky, kontaktuje na?i?infolinku?a Va?e reklamace bude p?edána na?emu reklama?ní oddělení, které s Vámi vy?e?í v?e pot?ebné.?

?

Reklamace se ?ídí V?eobecnymi obchodními podmínkami toho dopravce, ktery zásilku p?evzal do p?epravy.?

?

P?i reklamaci se dokládá hodnota zbo?í na základě jeho po?izovací ceny, kterou je nutno dolo?it. Reklamace m??e byt uplatněna pouze u zásilek, které mají uvedeny hodnotu poji?tění.?

Zásilky je mo?no osobně p?edat na jednom z na?ich dep (Zlín, Praha, Tě?ín). Adresy a provozní dobu najdete v sekci?Kontakt.

Abychom mohli zpětnou zásilku p?i?adit správnému klientovi (e-shopu), je t?eba uvést na zásilce klientské ID pro zpětnou logistiku, které najdete v Klientském ú?tu.

?

?

P?íjemcem takové zpětné zásilky je spole?nost FROGMAN (provozovatel Po?ty bez hranic) a proto je uvedena jako adresát. P?esné znění zpětné adresy naleznete v seznamu zpětnych adres v Klientském ú?tu (v sekci Podpora & Nápověda).? ??

?

Zásilky je mo?no osobně p?edat na jednom z na?ich dep (Zlín, Praha, Tě?ín). Adresy a provozní dobu najdete v sekci?Kontakt.

?

Vyu?íváte-li na?ich slu?eb pro odeslání men?ího po?tu zásilek, m??ete je poslat na na?e centrální depo tzv. konsolidovaně – tj. do jednoho vět?ího balíku zabalit více men?ích. Takovou zásilku je nutno viditelně ozna?it nápisem ROZBALIT. Ka?dá zásilka uvnit? ur?ená k odeslání pak musí byt ozna?ena ?títkem.?

?

Odesíláte-li denně vět?í mno?ství zásilek, zajistíme Vám pravidelny svoz zásilek. Pro bli??í informace nás kontaktujte na?info@postabezhranic.cz.?

Zásilky, které nebylo mo?né z nějakého d?vodu doru?it, jsou vráceny zpět na na?e centrální depo.?P?ehled v?ech zpětnych zásilek najdete také v Klientském ú?tu.?M??ete si je vyzvednout osobně na jednom z na?ich dep (po vyzvání a v provozní době) viz?Kontakt.

?

Nedoru?itelné zásilky spole?ně se zpětnymi zásilkami Vám m??eme zaslat konsolidovaně (tj. najednou v jednom velkém balíku) po dosa?ení ur?itého po?tu zásilek, v pravidelném ?asovém intervalu nebo jednorázově. Nastavení lze měnit v Klientském ú?tu v sekci Nastavení ú?tu.?

?

V p?ípadě, ?e zásilky pravidelně svá?íme z Va?eho skladu, tak zpětné zásilky naopak doru?íme do Va?eho skladu a máte to bez starostí.

Vyu?íváte-li na?ich slu?eb pro odeslání men?ího po?tu zásilek, m??ete je poslat na na?e centrální depo tzv. konsolidovaně – tj. do jednoho vět?ího balíku zabalit více men?ích. Takovou zásilku je nutno viditelně ozna?it nápisem ROZBALIT. Ka?dá zásilka uvnit? ur?ená k odeslání pak musí byt ozna?ena ?títkem (?títkem Po?ty bez hranic nebo ?títkem cílového p?epravce).?

Ano, zásilky s dobírkou je mo?no poslat prost?ednictvím vybranych dopravc?, kte?í toto umo?ňují.?

Ceník dobírky najdete v ceníku ka?dého státu, dobírky jsou poté vypláceny dle nastavení v Klientském ú?tu.?

Vícekusovou zásilku lze posílat pouze prost?ednictvím dopravc?, kte?í to umo?ňují.?

V p?ípadě, ?e posíláte zásilku slo?enou z více kus? zásilek, nesmí ani jedna z nich p?ekro?it rozměrové limity stanovené p?epravcem, v takovém p?ípadě nebude zásilka doru?ena a dojde k jejímu vrácení.? ??

Zásilky vá?íme za Vás, proto není pot?eba udávat váhu zásilek. Hlídáme váhové i rozměrové limity a pokud je zásilka p?ekro?í, navrhneme Vám takového dopravce, ktery zásilku doru?í.?

?

Hmotnost zásilky je nutno udávat pouze v p?ípadě, ?e vyu?íváte ?títky cílového p?epravce a data o zásilkách nám posíláte prost?ednictvím API.

Jako klient Po?ty bez hranic si m??ete vytisknout ?títek Po?ty bez hranic, ktery si vygenerujete v Klientském ú?tu. Zásilku s tímto ?títkem na na?em depu zvá?íme, p?emě?íme a následně opat?íme ?títkem koncového p?epravce (nap?. DHL). Tento ?títek má jednotny vzhled a je jednodu?e rozpoznatelny pro Va?e skladníky. Nezávisle na tom, do kterého státu jsou zásilky ur?eny, vzhled ?títku se nemění.

?

?

?

?títek koncového p?epravce si m??ete vytisknout i sami, jestli?e nám data o zásilkách posíláte prost?ednictvím API.

?

Nedoru?itelné zásilky jsou ve vět?ině p?ípad? opakovaně doru?ovány nebo jsou ulo?eny na ur?itou dobu ve vydejním boxu. Pokud jsou i opakované pokusy neúspě?né, zásilka se vrací k nám na centrální depo a následně se uká?e v p?ehledu zpětnych zásilek v Klientském ú?tu.

?

Někte?í dopravci si za dal?í pokusy o doru?ení ú?tují p?íplatky, jiní ne (takové p?íplatky jsou v?dy uvedeny v ceníku). V p?ípadě nedoru?itelnych zásilek není cena za dopravu zpět do ?R ú?tována.

Integrace

Na?e API je ve?ejně dostupná pro v?echny a dokumentace je dostupná na: apidoc.postabezhranic.cz.

?

V p?ípadě, ?e máte dotaz ohledně implementace API, kontaktujte na?e IT oddělení a my Vám rádi pom??eme.

API klí? najdete v Klientském ú?tu v sekci Nastavení ú?tu. Od 1. 7. 2023 je API automaticky aktivována v?em novym klient?m.

Pokud vlastníte platformu nebo jiné ?e?ení, ve?keré informace o integraci najdete v API dokumentaci.?

?

Budeme velmi rádi, pokud nás budete integrovat a pokud budete pot?ebovat více informací nebo máte jakykoliv dotaz, obra?te se na nás na info@postabezhranic.cz.

?

E-shop m??ete napojit na p?ímo prost?ednictvím API nebo vyu?ít platformu, která má na?e slu?by integrovány v sobě. Jedná se nap?íklad o Balíkobot, Baselinker, Touchstore, Chameleoon nebo Brani Bali?.


Pokud Vá? e-shop bě?í na platformě WooCommerce, m??ete vyu?ít ji? existujícího doplňku.


Ve?keré informace o integracích najdete na webu.