Jaké jsou ceny za doru?ení?

Vybrat si m??ete z více jak 30 lokálních i mezinárodních dopravc?

V ka?dém státě si m??ete vybrat minimálně ze dvou dopravc?

Stáhněte si kompletní p?ehled dopravc? a cílovych stát?

Umíme i zpětnou logistiku a nabízíme dal?í logistické slu?by

Chcete s námi posílat balíky do Evropy?

Zaregistrujte se a získejte p?ístup do klientského ú?tu. Slu?ba je ur?ena pro firmy a e-shopy.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám co nejd?íve nazpět

Máte v úmyslu posílat vět?í mno?ství balík? a chtěli byste individuální ceny?? Pot?ebujete poradit, ktery dopravce je pro Va?e pot?eby nejvhodněj?í? Napi?te nám.?

(*povinné pole)

údaje uvedené ve formulá?i budou zpracovány pouze za ú?elem vy?ízení va?eho po?adavku a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údaj?.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zále?í, jakou zásilku posíláte. K základní ceně za dopravu (ur?uje se podle váhy) si m??ete p?iplatit za poji?tění nebo dobírku. Pokud Va?e zásilka p?esahuje maximální povolené rozměry, dopravce si ú?tuje p?íplatek za nadrozměrnou nebo atypickou zásilku. Po?adované rozměry zásilek pro ka?dého dopravce v ceníku.

Individuálně doká?eme domluvit témě? cokoliv. Státy ve stálé nabídce jsou ty nejoblíbeněj?í, av?ak pokud budete mít zájem, pokusíme se doru?it Va?e zásilky i jinam. Napi?te nám, domluvíme se.

  1. Pravildeny svoz

    Pokud máte několik zásilek denně, m??ete si objednat pravidelny svoz. Napi?te nám na obchod@postabezhranic.cz

  2. Osobně

    Zásilky m??ete podat osobně na depu v Praze, Zlíně, Tě?íně (PL). V p?ípadě Prahy a Tě?ína doporu?ujeme nejprve napsat nebo zavolat pro konkrétní ?as. My víme, ?e s Vámi máme po?ítat a zároveň Vám pom??eme.

  3. Konsolidovaně

    Pokud Vám nevyhovuje ani jedna z vy?e uvedenych mo?ností, m??ete v?echny Va?e zásilky zabalit do jedné velké (konsolidované) zásilky a tu nám poslat na depo. My ji rozbalíme a zásilky po?leme do světa. Nezapomeňte dát na v?echny zásilky ?títek, ktery si vygenerujete v klientském rozhraní on-line.?

Pokud is adresát zásilku nep?evzal, p?ijde nám zásilka zpět na centrální depo do Zlína. Odsud si ji m??ete vyzvednout osobně nebo nechat poslat k sobě. Ceník zpětné logistiky najdete zde.

Pokud si adresát zásilku p?evzal a chce ji poslat zpět (nap?. nesedí velikost oble?ení). M??e ji poslat na zpětné adresy, které v zahrani?í nabízíme. V adrese musí byt jasně uveden p?vodní odesílatel (sta?í Va?e klientské ?íslo). Pokud chcete vyu?ívat na?e zpětné adresy napi?te nám.

Ano. Cena je v?dy individuální. Pokud chcete zajistit dopravu celé palety, napi?te nám, po?leme Vám cenovou nabídku.?