POSíLEJTE ZáSILKY DO NěMECKA
OD 122 K?

Mí?íte se svym e-shopem do Německa? Hledáte logistického partnera, ktery splní náro?né po?adavky německych zákazník?? Po?ta bez hranic spolupracuje hned s několika lokálními i mezinárodními dopravci, kte?í spolehlivě doru?í zásilky v?as a v prvot?ídní kvalitě, tak jak je v Německu zvykem. Samoz?ejmostí je tracking zásilky v něm?ině.?

Doru?ení zásilky do Německa:? ji? za 1 den od podání zásilky.

Vyberte si dopravce, ktery nejlépe vyhovuje Va?im po?adavk?m

Ceník zasílání do Německa

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Hmotnost zásilky DHL Warenpost DHL Trans-o-flex DPD
do 1 kg 99 K? 126 K? 220 K? 150 K?
do 2 kg - 156 K? 220 K? 175 K?
do 5 kg - 181 K? 220 K? 195 K?
do 10 kg - 221 K? 280 K? 220 K?
do 15 kg - 264 K? 360 K? 250 K?
do 20 kg - 294 K? 420 K? 280 K?
do 25 kg - 294 K? 480 K? 290 K?
do 30 kg - 294 K? 540 K? 290 K?
do 40 kg - - 1145 K? -
do 50 kg - - 1320 K? -

Ceník dobírky

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Dobírková ?ástka DHL Trans-o-flex
do € 1 500 182 K? 170 K?
do € 3 500 182 K? 500 K?

Ceník poji?tění

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Vy?e poji?tění DHL Warenpost DHL Trans-o-flex DPD
do € 350 - 0 K? zdarma 0 K?
do € 500 - zdarma - zdarma
do € 1 330 - 179 K? - -
do € 2 500 - 179 K? - -

Ceník p?íplatk? a doplňkovych slu?eb

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Typ p?íplatkuDHLDHL WarenpostDPDtrans-o-flex
Nadrozměrná nebo atypická zásilka600 K?600 K?220 K?300 K?
Nadrozměrná zásilka XXL--1?000 K?-
Neumístění ?títku na nejdel?í stranu zásilky15 K?15 K?--
Změna adresy adresátem nebo odesílatelem--185 K?-
SMS avizacezdarmazdarma13 K?-
2. a 3. pokus o doru?ení--60 K?-
Doru?ení do vybranych oblastí (ostrovní PS?)--325 K?
(seznam PS?)
-
Kapacitní p?íplatek 1. 11. - 31. 12. 2023 / zásilka2 K?*6 K?2 K?*2 K?*

Specifikace jednotlivych dopravc?

DPD
DHL
DHL
Warenpost
trans-o-flex

Jak správně ur?it parametry zásilky?

Za délku balíku je pova?ována ta nejdel?í strana balíku, ?í?kou je pak my?lena druhá nejdel?í strana balíku. Rozměry jsou v?dy uváděny v centimetrech a hodnota se zaokrouhluje na nejbli??í celé ?íslo.

Pro vypo?et kruhového obvodu pou?ijte následující vzorec: délka + 2x ?í?ka + 2x vy?ka. V?dy po?ítejte v centimetrech.?

Balík nepravidelného tvaru mě?te tak, jako by byl ulo?en v krabici. Rozměry teoretického balíku mě?te z jeho krajních bod?, stejně jako byste mě?ili reálnou krabici.

Jedná se o objemovou velikost zásilky, která ur?uje kolik místa balík zabírá. Tato volumetrická hmotnost balíku se odli?uje od reálné hmotnosti balíku.

Vzorec pro vypo?et volumetrické hmotnosti UPS:

délka (v cm) x ?í?ka (v cm) x vy?ka (v cm) / 5000 = volumetrická váha v kg?

Pokud je hmotnost zásilek definována volumetrickou váhou, ceny za odeslání zásilky se stanovují podle té hmotnosti, která je vy??í. Porovnáte-li tedy reálnou hmotnost zásilky a volumetrickou hmotnost zásilky, vy??í hodnota je rozhodující pro ur?ení ceny a tato cena bude následně fakturována jako cena za doru?ení.

V p?ípadě, ?e zásilka není p?epravitelná po páse, ú?tuje dopravce DHL p?íplatek za atypickou zásilku. Velmi ?asto se jedná o zásilky obalené ve strechové fólii, která nemá dostate?ně vysoky sou?initel t?ení, není tedy dostate?ně kluzká. Vzhledem k tomu, ?e parametry strechovych fólií jsou odli?né, nelze p?esně stanovit, která fólie bude dopravcem akceptována. Doporu?ujeme proto se zcela vyhnout balení zásilek do strechovych fólií.??

eshop-web
Máte e-shop?

Po?ta bez hranic je integrována v klí?ovych platformách pro e-shopy jako je WooCommerce, Balíkobot, Shopify a dal?í....

P?ímé API napojení

Máte vlastní IT ?e?ení? Posílejte data prost?ednictvím API. Více v dokumentaci

Posílejte z klientského ú?tu

Zásilky m??ete zadávat prost?ednictvím klientského ú?tu, kdekoliv a kdykoliv.

Chcete s námi posílat balíky do Evropy?

Zaregistrujte se a získejte p?ístup do klientského ú?tu. Slu?ba je ur?ena pro firmy a e-shopy.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám co nejd?íve nazpět

Máte v úmyslu posílat vět?í mno?ství balík? a chtěli byste individuální ceny?? Pot?ebujete poradit, ktery dopravce je pro Va?e pot?eby nejvhodněj?í? Napi?te nám.?

(*povinné pole)

údaje uvedené ve formulá?i budou zpracovány pouze za ú?elem vy?ízení va?eho po?adavku a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údaj?.