POSíLEJTE ZáSILKY DO MA?ARSKA
OD 105 K?

Máte v plánu expandovat do Ma?arska a hledáte logistického partnera?? Po?ta bez hranic spolupracuje hned s několika lokálními i mezinárodními dopravci, kte?í spolehlivě doru?í zásilky zákazník?m.? Va?im ma?arskym partner?m zvládneme zásilky doru?it i na paletě.?Samoz?ejmostí je tracking zásilky v ma?ar?tině.?

Doru?ení zásilky do Ma?arska:? ji? za 1 den od podání zásilky.

Vyberte si dopravce, ktery nejlépe vyhovuje Va?im po?adavk?m

Ceník zasílání do Ma?arska

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Hmotnost zásilky Ma?arská po?ta
(doru?ení na po?tu)
Ma?arská po?ta
(vydejní místa)
DPD Ma?arská po?ta Express One
do 1 kg 105 K? 105 K? 123 K? 114 K? 140 K?
do 2 kg 109 K? 109 K? 126 K? 118 K? 150 K?
do 5 kg 120 K? 120 K? 132 K? 132 K? 160 K?
do 10 kg 156 K? 156 K? 167 K? 169 K? 190 K?
do 15 kg 173 K? 173 K? 205 K? 209 K? 230 K?
do 20 kg 186 K? 186 K? 216 K? 266 K? 255 K?
do 25 kg 201 K? - 244 K? 303 K? 285 K?
do 30 kg 232 K? - 255 K? 375 K? 285 K?
do 40 kg - - - 432 K? 420 K?
do 50 kg - - - - 640 K?
do 70 kg - - - - 700 K?

Ceník dobírky

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Dobírková ?ástka Ma?arská po?ta
(doru?ení na po?tu)
Ma?arská po?ta
(vydejní místa)
DPD Ma?arská po?ta Express One
do 80 tis. HUF 23 K? 23 K? 22 K? 23 K? 35 K?
do 100 tis. HUF 23 K? 23 K? 22 K? 23 K? 49 K?
do 150 tis. HUF 49 K? 49 K? 22 K? 49 K? 49 K?
do 200 tis. HUF 49 K? 49 K? 22 K? 49 K? 85 K?
do 500 tis. HUF 73 K? 73 K? 22 K? 73 K? 85 K?
do 900 tis. HUF 105 K? 105 K? - 105 K? 85 K?
do 1 000 tis. HUF 105 K? 105 K? - 105 K? -

úhrada dobírky je mo?ná kartou pouze u ?ástek p?evy?ujících 300 tis. HUF. Věnujte také pozornost poplatk?m za úhradu dobírky kartou.?

Ceník poji?tění

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Vy?e poji?tění Ma?arská po?ta
do 50 tis. HUF zdarma
do 70 tis. HUF 35 K?
do 100 tis. HUF 75 K?
Vy?e poji?tění DPD Express One
do 50 tis. HUF zdarma 0 K?
do 79 tis. HUF 100 K? zdarma
do 180 tis. HUF 100 K? -

Ceník p?íplatk? a doplňkovych slu?eb

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Typ p?íplatkuDPDMa?arská po?taExpress One
Nadrozměrná zásilka1000 K?140 K?300 K?
Atypická zásilka140 K?140 K?300 K?
SMS avizace4 K? -2,70 K?
Poplatek za úhradu dobírky kartou 1 % z dobírkové ?ástky--
P?eprava palety*-3 900 K?-
Kapacitní p?íplatek 1. 11. - 31. 12. 2023 / zásilka5 K?2 K?**2 K?**

Kurz pro p?epo?et je stanoven na: 100 HUF = 7 K? a 100 HUF = 0,3 EUR.

*Jedná se o cenu doru?ení z na?eho centrálního depa na jakoukoliv ma?arskou adresu. Chcete-li poslat zásilku na paletě p?ímo ze svého skladu, kontaktujte nás.   

**Kapacitní p?íplatek je ú?tován od 1. 11. do 31. 12. 2023. 

NEvejde se va?e zásilka do na?ich rozměrovych limit??

Do Ma?arska zvládneme p?epravit i paletu.

Specifikace jednotlivych dopravc?

Ma?arská
po?ta
DPD
Express One

Jak správně ur?it parametry zásilky?

Za délku balíku je pova?ována ta nejdel?í strana balíku, ?í?kou je pak my?lena druhá nejdel?í strana balíku. Rozměry jsou v?dy uváděny v centimetrech a hodnota se zaokrouhluje na nejbli??í celé ?íslo.

Pro vypo?et kruhového obvodu pou?ijte následující vzorec: délka + 2x ?í?ka + 2x vy?ka. V?dy po?ítejte v centimetrech.?

Balík nepravidelného tvaru mě?te tak, jako by byl ulo?en v krabici. Rozměry teoretického balíku mě?te z jeho krajních bod?, stejně jako byste mě?ili reálnou krabici.

Jedná se o objemovou velikost zásilky, která ur?uje kolik místa balík zabírá. Tato volumetrická hmotnost balíku se odli?uje od reálné hmotnosti balíku.

Vzorec pro vypo?et volumetrické hmotnosti UPS:

délka (v cm) x ?í?ka (v cm) x vy?ka (v cm) / 5000 = volumetrická váha v kg?

Prost?ednictvím Ma?arské po?ty doká?eme p?epravit i palety. Musí splňovat vy?e uvedené rozměrové parametry a byt zabaleny dostate?ně kompaktně (nejlépe ve strechové fólii). Zásilky na paletě musí byt ozna?eny speciálním p?epravním ?títkem, ktery si m??ete vygenerovat v na?em klientském ú?tu (p?i vkládání nové zásilky je pot?eba za?krtnout pole paleta). Zásilku na paletě je pot?eba doru?it na na?e depo, odkud ji doru?íme na kteroukoliv ma?arskou adresu.??

Paletu do Ma?arska doru?íme ji? do 2 dn? od p?evzetí na na?em depu.?

eshop-web
Máte e-shop?

Po?ta bez hranic je integrována v klí?ovych platformách pro e-shopy jako je WooCommerce, Balíkobot, Shopify a dal?í....

P?ímé API napojení

Máte vlastní IT ?e?ení? Posílejte data prost?ednictvím API. Více v dokumentaci

Posílejte z klientského ú?tu

Zásilky m??ete zadávat prost?ednictvím klientského ú?tu, kdekoliv a kdykoliv.

Chcete s námi posílat balíky do Evropy?

Zaregistrujte se a získejte p?ístup do klientského ú?tu. Slu?ba je ur?ena pro firmy a e-shopy.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám co nejd?íve nazpět

Máte v úmyslu posílat vět?í mno?ství balík? a chtěli byste individuální ceny?? Pot?ebujete poradit, ktery dopravce je pro Va?e pot?eby nejvhodněj?í? Napi?te nám.?

(*povinné pole)

údaje uvedené ve formulá?i budou zpracovány pouze za ú?elem vy?ízení va?eho po?adavku a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údaj?.