POSíLEJTE ZáSILKY DO ITáLIE
OD 175 K?

Uva?ujete o expanzi do Itálie a hledáte zku?eného logistického partnera, ktery bude rozumět tamnímu trhu? Po?ta bez hranic spolupracuje hned s několika dopravci, kte?í spolehlivě doru?í zásilky Va?im italskym zákazník?m od severu a? k jihu. Samoz?ejmostí je tracking zásilky v ital?tině.?

Doru?ení zásilky do Itálie:? ji? za 3 dny od podání zásilky.

Vyberte si dopravce, ktery nejlépe vyhovuje Va?im po?adavk?m

Ceník zasílání do Itálie

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Hmotnost zásilky UPS GLS DHL DPD
do 1 kg 508 K? 175 K? 550 K? 545 K?
do 2 kg 508 K? 199 K? 550 K? 545 K?
do 3 kg 573 K? 210 K? 740 K? 695 K?
do 5 kg 573 K? 255 K? 740 K? 695 K?
do 10 kg 573 K? 320 K? 999 K? 695 K?
do 15 kg 626 K? 415 K? 1250 K? 830 K?
do 20 kg 626 K? 445 K? 1250 K? 830 K?
do 25 kg 674 K? 499 K? 1500 K? 1020 K?
do 30 kg 674 K? 510 K? 1500 K? 1020 K?
do 35 kg - 629 K? - -

Ceník dobírky

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Dobírková ?ástka GLS
do € 100 45 K?
do € 150 60 K?
do € 200 80 K?
do € 250 90 K?
do € 400 200 K?
do € 500 220 K?

Ceník poji?tění

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Vy?e poji?tění GLS
do € 75 zdarma
do € 120 10 K?
do € 250 40 K?
do € 500 75 K?
Vy?e poji?tění DPD
do € 240 zdarma
do € 480 9 K?
do € 720 15 K?
do € 960 23 K?
do € 1 200 35 K?
Vy?e poji?tění UPS DHL
do € 85 zdarma -
do € 180 60 K? -
do € 280 95 K? -
do € 950 280 K? -
do € 1 950 - -

Ceník p?íplatk? a doplňkovych slu?eb

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Typ p?íplatkuDPDGLSDHLUPS
Nadrozměrná nebo atypická zásilka 1000 K?750 K?2200 K?350 K?
Nadrozměrná zásilka XXL---1330 K?
Nestohovatelná zásilka--4500 K?-
Doru?ení do vybranych PS? a oblastí 400 K? (seznam PS?)45 K? (Sicílie, Sardinie a Kalábrie)
300 K? (seznam PS?)
nelze300 K? (seznam PS?)
Změna adresy adresátem nebo odesilatelem--300 K?-
P?esměrování zásilky do vydejního místa/depa nebo na adresu v sousedství.-zdarma--
Doru?ení na "bezpe?né místo" v nep?ítomnosti-zdarma--
Nep?evzatá zásilka-89 K?-500 K?
3. pokus o doru?ení-150 K?--
Telefonická avizace (na vy?ádání)-30 K?--
Kapacitní p?íplatek 1. 11. - 24. 12. 2023 / zásilka2 K?2 K?2 K?2 K?

Specifikace jednotlivych dopravc?

GLS
UPS
DPD
DHL

Jak správně ur?it parametry zásilky?

Za délku balíku je pova?ována ta nejdel?í strana balíku, ?í?kou je pak my?lena druhá nejdel?í strana balíku. Rozměry jsou v?dy uváděny v centimetrech a hodnota se zaokrouhluje na nejbli??í celé ?íslo.

Pro vypo?et kruhového obvodu pou?ijte následující vzorec: délka + 2x ?í?ka + 2x vy?ka. V?dy po?ítejte v centimetrech.?

Balík nepravidelného tvaru mě?te tak, jako by byl ulo?en v krabici. Rozměry teoretického balíku mě?te z jeho krajních bod?, stejně jako byste mě?ili reálnou krabici.

Jedná se o objemovou velikost zásilky, která ur?uje kolik místa balík zabírá. Tato volumetrická hmotnost balíku se odli?uje od reálné hmotnosti balíku.

Vzorec pro vypo?et volumetrické hmotnosti GLS:

délka (v cm) x ?í?ka (v cm) x vy?ka (v cm) / 10000 = volumetrická váha v kg?

Vzorec pro vypo?et volumetrické hmotnosti UPS:

délka (v cm) x ?í?ka (v cm) x vy?ka (v cm) / 5000 = volumetrická váha v kg?

V p?ípadě dopravce UPS je hmotnost zásilek definována volumetrickou váhou, ceny za odeslání zásilky se stanovují podle té hmotnosti, která je vy??í. Porovnáte-li tedy reálnou hmotnost zásilky a volumetrickou hmotnost zásilky, vy??í hodnota je rozhodující pro ur?ení ceny a tato cena bude následně fakturována jako cena za doru?ení.

?

V p?ípadě dopravce GLS je cena zásilek do 3 kg reálné hmotnosti ú?tována podle reálné hmotnosti zásilky, zásilky s reálnou hmotností nad 3 kg jsou ú?továny dle volumetrické hmostnosti.??

eshop-web
Máte e-shop?

Po?ta bez hranic je integrována v klí?ovych platformách pro e-shopy jako je WooCommerce, Balíkobot, Shopify a dal?í....

P?ímé API napojení

Máte vlastní IT ?e?ení? Posílejte data prost?ednictvím API. Více v dokumentaci

Posílejte z klientského ú?tu

Zásilky m??ete zadávat prost?ednictvím klientského ú?tu, kdekoliv a kdykoliv.

Chcete s námi posílat balíky do Evropy?

Zaregistrujte se a získejte p?ístup do klientského ú?tu. Slu?ba je ur?ena pro firmy a e-shopy.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám co nejd?íve nazpět

Máte v úmyslu posílat vět?í mno?ství balík? a chtěli byste individuální ceny?? Pot?ebujete poradit, ktery dopravce je pro Va?e pot?eby nejvhodněj?í? Napi?te nám.?

(*povinné pole)

údaje uvedené ve formulá?i budou zpracovány pouze za ú?elem vy?ízení va?eho po?adavku a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údaj?.