POSíLEJTE ZáSILKY DO SLOVINSKA
OD 125 K?

Expandujete do Slovinska a hledáte logistického partnera? Po?ta bez hranic spolupracuje s lokálními i mezinárodními dopravci, kte?í spolehlivě a rychle doru?í zásilky Va?im slovinskym zákazník?m a partner?m do této ?lenité země.

Doru?ení zásilky do Slovinska:? ji? za 2 dny od podání zásilky.

Vyberte si dopravce, ktery nejlépe vyhovuje Va?im po?adavk?m

Ceník zasílání do Slovinska

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Hmotnost zásilky Slovinská po?ta GLS GLS
(vydejní místa/boxy)
DPD
do 1 kg 125 K? 139 K? 133 K? 152 K?
do 2 kg 130 K? 144 K? 139 K? 159 K?
do 5 kg 160 K? 175 K? 169 K? 185 K?
do 10 kg 209 K? 199 K? 193 K? 230 K?
do 15 kg - 269 K? 263 K? 325 K?
do 20 kg - 309 K? 299 K? 410 K?
do 25 kg - 345 K? - 505 K?
do 30 kg - 399 K? - 595 K?
do 40 kg - 499 K? - -

Ceník dobírky

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Dobírková ?ástka Slovinská po?ta GLS GLS
(vydejní místa/boxy)
DPD
do € 200 23 K? 25 K? 25 K? 30 K?
do € 420 23 K? 35 K? 35 K? 30 K?
do € 500 - 35 K? 35 K? 30 K?

Věnujte pozornost poplatku za úhradu dobírky kartou viz ní?e.

Ceník poji?tění

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Vy?e poji?tění Slovinská po?ta GLS GLS
(vydejní místa/boxy)
DPD
do € 200 0 K? zdarma zdarma 0 K?
do € 420 zdarma 69 K? 69 K? 0 K?
do € 500 - 69 K? 69 K? 0 K?
do € 520 - - - zdarma

Ceník p?íplatk? a doplňkovych slu?eb

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.?

Typ p?íplatkuDPDGLSSlovinská po?ta
Atypická zásilka100 K?120 K?-
Nadrozměrná zásilka100 K?zásilky s volumetrickou váhou nad 40 kg - 260 K?/ kg420 K?
Nep?evzatá zásilka-20 K?-
SMS avizace-6,5 K?zdarma
úhrada dobírky kartou zdarma1,2 % z dobírkové ?ástky zdarma
Kapacitní p?íplatek 1. 11. - 31. 12. 2023 / zásilka12 K?2 K?*2 K?*

Kurz pro p?epo?et je stanoven na: 1 EUR = 25 K?.

*Kapacitní p?íplatek je ú?tován od 1. 11. do 24. 12. 2023. 

Specifikace jednotlivych dopravc?

DPD
GLS
Slovinská po?ta

Jak správně ur?it parametry zásilky?

Za délku balíku je pova?ována ta nejdel?í strana balíku, ?í?kou je pak my?lena druhá nejdel?í strana balíku. Rozměry jsou v?dy uváděny v centimetrech a hodnota se zaokrouhluje na nejbli??í celé ?íslo.

Pro vypo?et kruhového obvodu pou?ijte následující vzorec: délka + 2x ?í?ka + 2x vy?ka. V?dy po?ítejte v centimetrech.?

Balík nepravidelného tvaru mě?te tak, jako by byl ulo?en v krabici. Rozměry teoretického balíku mě?te z jeho krajních bod?, stejně jako byste mě?ili reálnou krabici.

Jedná se o objemovou velikost zásilky, která ur?uje kolik místa balík zabírá. Tato volumetrická hmotnost balíku se odli?uje od reálné hmotnosti balíku.

Vzorec pro vypo?et volumetrické hmotnosti GLS:

délka (v cm) x ?í?ka (v cm) x vy?ka (v cm) / 10 000 = volumetrická hmotnost v kg?

Pokud je p?ekro?en některy z parametr? standardní zásilky, je automaticky reálná hmotnost balíku p?epo?ítána na volumetrickou hmotnost (viz. vypo?et vy?e) a cena za zásilku je tak ur?ována podle volumetrické hmotnosti.?

V p?ípadě, ?e volumetrická hmotnost takové zásilky p?esahuje 40 kg, je ú?tován p?íplatek 260 K? za ka?dy 1 kg nad tuto hmotnost

P?. Zásilka o rozměru 150 x 80 x 60 cm (kruhovy obvod je 430 cm), p?ekra?uje kruhovy obvod standardní zásilky a jedná se o nadrozměrnou zásilku, automaticky tak bude vypo?ítána volumetrická hmotnost zásilky tj. 72 kg. Vysledná cena za doru?ení zásilky tak bude: 499 K? + (32 x 260 K?) = 8 819 K?. Viz. ceník doplňkovych slu?eb.

eshop-web
Máte e-shop?

Po?ta bez hranic je integrována v klí?ovych platformách pro e-shopy jako je WooCommerce, Balíkobot, Shopify a dal?í....

P?ímé API napojení

Máte vlastní IT ?e?ení? Posílejte data prost?ednictvím API. Více v dokumentaci

Posílejte z klientského ú?tu

Zásilky m??ete zadávat prost?ednictvím klientského ú?tu, kdekoliv a kdykoliv.

Chcete s námi posílat balíky do Evropy?

Zaregistrujte se a získejte p?ístup do klientského ú?tu. Slu?ba je ur?ena pro firmy a e-shopy.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám co nejd?íve nazpět

Máte v úmyslu posílat vět?í mno?ství balík? a chtěli byste individuální ceny?? Pot?ebujete poradit, ktery dopravce je pro Va?e pot?eby nejvhodněj?í? Napi?te nám.?

(*povinné pole)

údaje uvedené ve formulá?i budou zpracovány pouze za ú?elem vy?ízení va?eho po?adavku a to v souladu se Zásadami ochrany osobních údaj?.