Integrace pro e-shopy

Bě?í Vá?? e-shop na platformě, máte ?e?ení na míru, vyu?íváte specifickou aplikaci a chtěli byste ji napojit na Po?tu bez hranic? ?ada takovych integrací a doplňk? u? existuje a není nic jednodu??ího ne? je aktivovat.

?

Krabicové ?e?ení

Bě?í Vá? e-shop na platformě jako je Shopify, Shoptet nebo WooCommerce?

Marketplace

Prodáváte na marketplace a chcete nabízet na?e dopravce nebo vyu?ívat zpětnou logistiku?

Skladové aplikace

Máte doplněk na tisk ?títk? nebo na cely systém balení a chcete p?idat na?e dopravce?

?e?ení na míru

Vyvinuli jste vá? e-shop na míru a chcete nás integrovat a napojit se prost?ednictvím API?

P?ipojte Po?tu bez hranic do své platformy

Propojte sv?j Shopify e-shop a získejte mo?nost vyu?ít v?echny dopravce, které nabízíme. Tiskněte ?títky, získejte tracking zásilky a dokonaly p?ehled o stavu zásilky v p?epravě.  

Doplněk Po?ty bez hranic nenajdete v oficiálním obchodě s aplikace, ale pro propojení m??ete vyu?ít integrátor?Baselinker, díky kterému jednodu?e propojíte Shopify s Po?tou bez hranic. Propojení nabízí také?Balikobot, v něm? jsme integrování také.?

Samostatny doplněk doká?e jedním klikem exportovat Va?e objednávky p?ímo do na?eho klientského ú?tu. V adminsitraci Va?eho e-shopu si m??ete si nově stáhnout ?títky koncového p?epravce a také sledovat stav zásilky.   

Plugin si m??ete stáhnout za poplatek 50 € p?ímo od vyvojá?e, ktery Vám rád pom??e p?ímo s implementací. Více info na jeho webu.?

Slu?by Po?ty bez hranic máte p?ístupné také v rámci integrace?Balíkobotu??i?Baselinkeru.?

?esky Shoptet se specializuje na pronájem e-shopovych ?e?ení, která jsou oblíbená zejména pro jednoduché a intuitivní ovládání. Roz?í?ení probíhají formou doplňk?.?

Propojte sv?j Shoptet e-shop a získejte mo?nost vyu?ít v?echny dopravce, které nabízíme. M??ete si v?echny své objednávky exportovat do CSV a následně importovat do na?eho klientského ú?tu.?

Doplněk Po?ty bez hranic nenajdete v oficiálním obchodě s doplňky, ale pro propojení m??ete vyu?ít integrátor Baselinker, díky kterému jednodu?e propojíte Shoptet s Po?tou bez hranic. 

Napojit se také m??ete prost?ednictvím oficiálního doplňku Brani Bali?, v něm? je Po?ta bez hranic integrována viz. ní?e.  

Platforma nabízející komplexní ?e?ení e-shop? se v?emi funkcemi v ceně bez p?íplatk?. Vyniká mimo?ádně propracovanou multijazy?ností, prodejem do zahrani?í a správou více obchod? z jedné administrace.

Díky doplňku Po?ty bez hranic m??ete exportovat objednávky do CSV a následně je nahrát k nám do klientského ú?tu. Automaticky export objednávek je mo?ny prost?ednictvím napojení p?es doplněk Balíkobot, Baselinker nebo Chameleoon.?

Tento neplaceny doplněk si m??ete stáhnout? a nainstalovat v rámci Va?eho tarifu.?

Neomezeny e-shopovy systém s jednotnou administrací a skladem.

Díky p?ímému napojení na API m??ete data o zásilkách posílat p?ímo k nám, následně si tisknout ?títky a získat odkaz na tracking. Zásilky lze také exportovat do CSV a ru?ně nahrát do na?eho klientského ú?tu.

Po?ta bez hranic je mezi podporovanymi dopravci a Vy ji tak m??ete snadno a zdarma integrovat p?ímo do Va?eho exishopu.

Vyvíjí vyspělá e-commerce ?e?ení pro st?ední a velké spole?nosti.

Integrace bude umět to, co si budete p?át.?

Máte-li e-commerce ?e?ení z dílny oxyshop, obra?te se p?ímo na ně. Integrace Po?t bez hranic u? proběhla v rámci několika projekt?.

Obsahuje v?e pot?ebné pro provoz moderního e-shopu, ktery je funk?ní ihned po registraci.

M??ete své objednávky jednodu?e exportovat do CSV a následně vlo?it do na?eho klientského ú?tu nebo vyu?ít automatizace za pomocí Balíkobotu.?

Po?ta bez hranic je mezi podporovanymi dopravci ve v?ech tarifech a Vy ji tak m??ete snadno a integrovat p?ímo do Va?eho e-shopu.

Tvorba e-shopu na míru od A do Z v?etně marketingové strategie a napojení na klí?ové systémy a slu?by t?etích stran.

M??ete své objednávky jednodu?e exportovat do CSV a následně vlo?it do na?eho klientského ú?tu. Automatizace je dostupná díky napojení Balíkobotu.

Po?ta bez hranic je jedním z dopravc?, kte?í mohou byt v e-shopovém ?e?ení snadno integrováni, sta?í si ?íct.

Kompletní e-shopové ?e?ení, v něm? jsou k dispozici v?echny funkce ani? byste pot?ebovali dal?í externí slu?bu.

Po?ta bez hranic je dostupná jako dopravce. Vy si ?eknete, jaké funkce chcete pou?ívat.?

Jednodu?e zahrňte po?adavek mít Po?tu bez hranic jako dopravce p?i vyvoji Va?eho e-shopového ?e?ení.?

Fastcentrik umo?ňuje mít e-shop ka?dému díky systému pronájmu ?e?ení v?. v?ech doplňk?.

Po?ta bez hranic nemá vlastní doplněk, ale je dostupná v rámci doplňku Balíkobotu, kde je mo?no vyu?ívat v?echny dopravce, tisknout ?títky i získávat tracking zásilek.?

P?idejte do svého Fastcentrik e-shopu Balíkobot nebo Chameleoon a posílejte s Po?tou bez hranic.

Volně dostupné ?e?ení pro tvorbu e-shop?, které je mo?no roz?i?ovat o placené doplňky.

Po?ta bez hranic nemá vlastní doplněk, ale je dostupná v rámci integrace Balíkobotu nebo je mo?no ji napojit prost?ednictvím Baselinkeru.?

E-commerce platformu d?íve známou jako Magento, vlastní spole?nost Adobe, která ji nabízí nově pod svou zna?kou Adobe Commerce jako ?e?ení pro B2B i B2C e-shopy.??

Po?ta bez hranic nemá vlastní doplněk, ale je mo?no ji integrovat prost?ednictvím Baselinkeru.??

Propojte Po?tu bez hranic s marketplace nebo ú?etním systémem

Baselinker je největ?í integrátor v ?R, ktery umo?ňuje vzájemné napojení e-commerce platforem s ERP systémy, aplikacemi, marketplace a mimo jiné také dopravci jako je právě Po?ta bez hranic.

Díky Baselinkeru m??ete propojit Po?tu bez hranic a e-shopové platformy jako Shoptet, Shopify, Magento, Prestahop nebo UpGates.

?

Napojit m??ete také v?echny klí?ové marketplace jako je Amazon, Kaufland, Allegro, eBay ?i Etsy.??

?

Webová integra?ní platforma, která díky addon?m doká?e zobrazit data z jinych aplikací, tam kde pot?ebujete.

Na Dativery m??ete v sou?asné době zakoupit integrace Po?ty bez hranic a ú?etních systém? ú?to, Abra Flexi a Abra GEN a Pohoda. Díky těmto integracím se Vám budou importovat úhrady dobírek a plateb.?

Bhit nabízí nástavbové ?e?ení pro ú?etní systém Pohoda, které roz?i?uje jeho funkcionalitu o mo?nost zasílání.?

V rámci roz?í?ení Doprava je mo?no p?ímo z konkrétního dokladu odeslat zásilku prost?ednictvím jakéhokoliv na?eho dopravce. P?ímo v ú?etním systému si m??ete vytisknout ?títek a také máte k dispozici tracking.?

Pro roz?í?ení Pohody je pot?eba si zakoupit licenci a nainstalovat si toto roz?í?ení. V rámci jedné licence získat mo?nost vyu?ít v?echny na?e dopravce.?

Aplikace, které usnadní balení zásilek a skladovy management

Balíkobot je chytrá technologie pro automatizaci a zjednodu?ení expedice balík?, palet i dopis?. V?echny mo?nosti dopravy máte na jednom místě.?

Balíkobot má integrovány v?echny na?e dopravce a umo?ňuje zadávat zásilky (v?. vícekusovych), tisk ?títk? Po?ty bez hranic a tracking zásilek. Pro tisk ?títk? cílového p?epravce je nutné kontaktovat podporu Balíkobotu.?

Po?ta bez hranic je mezi podporovanymi dopravci bez nutnosti dal?í aktivace, sta?í zadat Vá? API klí?, ktery najdete v Klientském ú?tu.

Tento doplněk pro Shoptet zeefiktivňuje balení objednávek a sni?uje jejich chybovost a je napojeny na balikobot.

Tento doplněk slou?í jako roz?í?ení funk?nosti balíkobotu a mezi integrovanymi dopravci má i Po?tu bez hranic, tak?e jej lze vyu?ívat na skladě, kde kompletuje zásilky odesílané s Po?tou bez hranic.?

Stáhnete-li si tento doplněk do Va?eho Shoptetu, automaticky máte i napojení na Po?tu bez hranic.?

LabelPrinter je software, ktery slou?í k automatizovanému tisku p?epravních etiket. M??ete k němu p?ipojit i váhu a kontrolovat vychystání zásilky pouze prost?ednictvím ?te?ky. Lze si nechat doprogramovat také funkce na míru.?

V LabelPrinteru m??ete tisknout ?títky Po?ty bez hranic i na?ich cílovych p?epravc?, v?. vícekusovych zásilek. Sou?asně získáte i tracking zásilky??

Po?ta bez hranic je mezi podporovanymi dopravci a tuto integraci je mo?no vyu?ívat hned bez dal?ích poplatk?. Sta?í si Label Printer?stáhnout nebo integrovat.

S pomocí této webové aplikace m??ete jednodu?e a rychle vytvá?et objednávky p?epravy a tisknout ?títky k zásilkám.?

V rámci této integrace m??ete vytvá?et zásilky (v?. vícekusych), tisknout ?títky Po?ty bez hranic i cílového p?epravce a získáte tracking zásilky.?

Po?ta bez hranic je v Chameleoon jedním z podporovanych p?epravc?, sta?í si ji jen aktivovat.

TouchStore je expedi?ní systém, ktery pomáhá od p?ijetí objednávek a? po p?edání zásilek dopravci. Umo?ňuje zpracovat balíky rychleji, jednodu?e a bez chyb.

?

V rámci této integrace získáte mo?nost vyu?ívat v?ech na?ich dopravc?, tisknout jejich ?títky a budete mít dostupny také tracking zásilek.?

Po?ta bez hranic je integrována, v závislosti na tarifu je nutno ji aktivovat jako dopravce.??

Foxdeli je ponákupní marketingová platforma, která e?shop?m získává zákazníky automatizovanou komunikací v pr?běhu doru?ení zásilky, zvy?uje prodeje a doru?itelnost.

Posíláte-li p?es nás zásilky, m??ete vyu?ít nástroje Foxdeli, jsme jedním z p?epravc?, jejich? data zpracovává.?

Po?ta bez hranic je dostupná automaticky, není t?eba ?ádná aktivace. Pokud bude v nabídce chybět nějaky p?epravce, kontaktujte p?ímo Foxdeli.?

Outsourcovali jste celou skladovou logistiku do fulfillmentu?

Fulfillment, ktery nabízí kompletní ?e?ení skladové logistiky, p?izp?sobí se na míru pot?ebám ka?dého e-shopu a jeho vyrobk?m. Díky úzkému napojení na Po?tu bez hranic je zahrani?ní expanze s Fulfillmentonem hra?ka.?

Po?ta bez hranic jenedílnou sou?ástí Fulfillmentonu a je mo?no vyu?ívat v?echny na?e dopravce a slu?by. Díky blízkosti skladu a depa Po?ty bez hranic máte prodlou?enou dobu pro tzv. cut-off time, do kdy je mo?no expedovat zásilky.

Po?ta bez hranic je integrována p?ímo prost?ednictvím API, v?echny na?e dopravce budete mít dostupné automaticky.?

Vyvinuli jste si vlastní ?e?ení a chcete nás implementovat?

Máme vlastní API dostupnou v?em, díky které m??ete integrovat Po?tu bez hranic a propojit se s námi datově, a? u? máte e-shop, doplněk ?i aplikaci. Prost?ednictvím API napojení m??ete zakládat zásilky, tisknout ?títky Po?ty bez hranic i cílovych p?epravc? v?. zpětnych ?títk?. Získáte od nás také tracking.??