Jak to funguje

Děláme dopravu do zahrani?í jednodu??í. Jak p?esně postupovat, kdy? chcete zásilky posílat do zahrani?í? Pokud chcete poslat pár zásilek, m??ete je poslat za pár minut. Pokud chcete posílat tisíce zásilek ka?dy měsíc/tyden/den, oceníte pokro?ilé funkce i technickou podporu Po?ty bez hranic. I proto Po?tu bez hranic vyu?ívají zna?ky jako Bonami, Footshop, Dedoles nebo 4camping. 

1. krok - Registrace

1. Registrujte si e-shop / firmu

V?e za?íná registrací.?Zaregistrujte si sv?j ú?et?a vytvo?te firemní profil. M??ete do své firmy pozvat i více u?ivatel? a udělat jim práva na takové úrovni, kterou pot?ebujete. Po registraci doporu?ujeme nastavit také bankovní ú?ty, dobírky a zpětnou logistiku.

TIP: Ne? za?nete posílat zásilky, podívejte se na ceníky jednotlivych zemí. Najdete v nich kromě cen i parametry zásilek, které musí zásilky splňovat.

2. Napojte e-shop (volitelné)

Zásilky m??ete zadávat ru?ně jednu po druhé, nebo hromadně pomocí CSV importu, ale nejlep?í variantou je p?ímé propojení e-shopu s na?ím systémem. Napojte se t?eba p?es Balíkobot, Fox Deli, TouchStore, Chameleoon. Pou?íváte roz?í?eny plugin WooCommerce? Doporu?ujeme doplněk Po?ta bez hranic.

 

TIP: Máte vlastní vyvoj nebo ?e?ení na míru? V na?í API dokumentaci se dozvíte v?e podstatné pro p?ímé propojení Va?eho e-shopu s Po?tou bez hranic. Pokud pot?ebujete technickou podporu p?í napojení napi?te na info@postabezhranic.cz

3. Nahrajte zásilky do systému

Pokud jste v p?edchozím kroku napojili e-shop p?es API nebo jiné slu?by, máte hotovo. Pokud zásilky nahráváte „ru?ně“, p?ipravte si CSV soubor nebo vyplňte informace o zásilkách a adresátech. Posíláte zásilky ?asto na stejné adresy? M??ete si vytvo?it adresá? stálych zákazník?.

?

Máte hotovo? Vytiskněte si ?títky, na vyběr máte několik formát?.

TIP: Jste pokro?ilí u?ivatelé? M??ete tisknout ?títky cílovych dopravc?. Pro aktivaci funkce napi?te na?obchod@postabezhranic.cz

4. Podejte zásilky

Kdy? u? máte na zásilkách nalepené ?títky, je na ?ase p?edat nám zásilky do p?epravy. Na vyběr máte 3 mo?nosti. 

  • Balíky nám p?edáte osobně na depu v Praze nebo Zlíně
  • Balíky zabalíte do jedné velké krabice a tu po?lete na zlínské depo. Adresa je Rybníky IV 738, 760 01 Zlín. Na konsolidovany balík napi?te po?et zásilek v něm (nap?. „5 z“). Konsolidovanou zásilku po?lete jakymkoliv dopravcem. Zásilku na depu rozbalíme a balíky rozt?ídíme na po?adované státy. 
  • Pokud pro nás máte zásilky ka?dy den, m??ete si objednat pravidelny svoz zásilek. Pro kalkuaci ceny svoz nám napi?te na obchod@postabezhranic.cz

TIP: Chcete podávat zásilky hromadně, ale nemáte p?ímé napojení? M??ete je nahrát CSV souborem podat v?echny najednou.

5. Sledujte zásilky na jejich cestě

Proto?e je d?le?ité mít p?ehled o zásilkách a jejich stavu, máte k dispozici klientské rozhraní, ve kterém m??ete se zásilkami pracovat a kde jsou ulo?ené v?echny podstatné informace.?

TIP: Vy?e?íme i zásilky směrem zpět. Nep?evzaté zásilky vám dovezeme zpět. Pro reklamované zásilky a „vratky“ nabízíme adresy v jednotlivych zemích. Podívejte se na ceník zpětné logistiky.

Jsme tu pro Vás.

Víme, ?e p?edev?ím na za?átku je otázek mnoho. Proto je tu pro Vás zákaznická podpora, IT i obchodní oddělení, aby Vám v?dy pomohli. P?ejít na kontakt.