Ná? tym

Po?tu bez hranic tvo?í více ne? 100 zaměstnanc?, kte?í pracují na na?ich logistickych depech, sedí denně za volanty na?ich dodávek, s úsměvem odpovídají na dotazy na?ich klient? nebo programují nová napojení na dopravce. V?ichni dělají maximum proto, aby zásilky na?ich klient? mohli denně odjí?dět za hranice.? ??

Autoprovoz

Nejen ?eské a slovenské silnice, ale p?edev?ím zahrani?ní cesty brázdí na?i ?idi?i v zeleném. ?ídí je tym dispe?er?, kte?í dohlí?í na to, aby v?as vyzvedli zásilky ze sklad? na?ich klient? a p?ivezli je do na?ich dep a následně za hranicemi p?edali dopravc?m.

Logistická depa

Na na?ich depech je ru?no po cely den, ka?dou zásilku p?evá?íme, opat?íme ?títkem cílového dopravce a rozt?ídíme tak, abychom ji v?as mohli p?evézt na t?ídicí depa, odkud jsou zásilky doru?ovány. Speciálně se pak věnujeme zpětnymi zásilkám, které se k nám vrací.

Office

V kancelá?ích se staráme o to, aby zásilky byly 100% v po?ádku i datově. Na?e zákaznická linka se věnuje klient?m, ?e?íme slo?ité dobírkové platební operace, vyvíjíme vlastní ?e?ení a rozvíjíme mo?nosti expanze na?ich zákazník?.

volná místa v na?em tymu

Bu?te spole?ně s námi v balících
a? po u?i a doplňte ná? tym!

Kdo stojí za ka?dym oddělením Po?ty bez hranic?

Pavel Vyoral
CEO
Tomá? Klein
CSO
Hana Kundrátová
CMO
Filip Ov?á?ek
mana?er logistického depa
Pavel Vyoral
CEO
Tomá? Klein
CSO
Hana Kundrátová
CMO
Filip Ov?á?ek
mana?er logistického depa
Martin Men?ík
mana?er autoprovozu
Kate?ina Gahurová
HR mana?er
Lucie Paroulková
CFO
Martin ?evela
CTO
Martin Men?ík
mana?er autoprovozu
Kate?ina Gahurová
HR mana?er
m??e? to byt Ty!
mana?er nákupu
Martin ?evela
CTO

Jak ná? tym vidí na?i klienti?

Na klientském servisu p?epravce PBH oceňujeme p?edev?ím proaktivitu p?i ?e?ení chybnych stav? zásilek a aktivní ?e?ení reklamací. Za spolupráci jsme rádi a m??eme ji doporu?it.
Roman ?emora
online director, SP Venture a.s.
M??eme si dovolit srovnání s mnoha dal?ími dopravními firmami a zde vychází zákaznicky servis Po?ty bez hranic jako ten, kam se m??eme obrátit a dostaneme odpově? v rámci hodin. Jsme za něj rádi. Jen tak dál.
Zbyněk Ka?ing
Manager e-commerce projects, Manu JTC
Po?ta bez hranic je spolehlivy a flexibilní partner, ochotny najít spole?né win-win ?e?ení . V logistice se na PBH m??eme spolehnout a ochotně nám pomáhá s na?í expanzí na zahrani?ní trhy.
transport manager
4Camping