Neznáme hranice

Jsme hrdí na to, jak se Po?ta bez hranic od svého zalo?ení v roce 2010 rozrostla a kolika e-shop?m pomohla expandovat. Díky nám byly doru?eny miliony zásilek svym adresát?m nap?í? celou Evropou. Jak to v?echno za?alo a kde se vzala my?lenka pomáhat e-shop?m r?st?

0 mil.

zásilek ro?ně projelo po na?em dopravníku

0 lidí

od ?idi?e p?es skladníky po vyvojá?e

0 tun

zásilek zvá?íme a rozt?ídíme tydně na depu

0 tis.

ujetych kilometr? na silnicích
za 1 tyden

0 mil.
0 lidí
0 tun
0 tis.

zásilek ro?ně projelo po na?em dopravníku

od ?idi?e p?es skladníky po vyvojá?e

zásilek zvá?íme a rozt?ídíme tydně na depu

ujetych kilometr? na silnicích
za 1 tyden

Musím se smát, kdy? si vzpomenu, ?e jsme na za?átku o logistice nic nevěděli a jen jsme pot?ebovali levně doru?it zásilku na Slovensko. Dneska na nás spoléhají top e-shopy a ?ada z nich s námi poprvé vykro?ila do Evropy. Tě?ím se na to, kam nás na?e neposedné tenisky zavedou v budoucnosti. Rozhodně do toho ale budeme ?lapat!   

Honza Bartík

spoluzakladatel Po?ty bez hranic

2023

Budujeme nové depo

Pou?tíme se do vystavby vlastního depa ve Zlíně, tak abychom byli na jednom místě. Na?e centrální depo u? pomalu p?estává slou?it svému ú?elu a proto budujeme moderněj?í zázemí, v něm? budou koncentrovány v?echny na?e logistické slu?by v?. vlastního fulfillmentového centra.?

2021

Raketovy r?st

Rok 2021 byl pro nás ve znamení raketového r?stu, ktery jsme zvládli díky velkému nasazení v?ech zaměstnanc?. Za rok 2021 se nám poda?ilo p?epravit p?es 3,5 milionu zásilek do v?ech 27 stát? EU a dal?ích zemí jako je Ukrajina, která v té době je?tě nebyla ve válce.

2020

Zlomovy rok

Tento rok byl stejně jako pro celé lidstvo zlomovy i pro nás. Situace se měnila z hodiny na hodinu. Museli jsme kv?li covidové pandemii zajistit bezpe?nost pro v?echny na?e zaměstnance a sou?asně se vypo?ádat s nár?stem zásilek, zp?sobenym r?stem v e-commerce. Oddělujeme slu?by skladové outsourcingu a zakládáme samostatnou spole?nost Fulfillmenton.

2018

Rosteme spole?ně s na?imi klienty

Stali jsme se logistickym partnerem pro velké e-shopy jako je Vivantis, Kulina, Sportisimo ?i Bonami. Spole?ně s námi za?ali dobyvat zahrani?ní trhy.?

2016

Hranice st?ední Evropy jsou nám malé

Mno?ství dopravc?, s nimi? jsme navázali spolupráci, se rapidně zvy?ilo a s ním i mno?ství e-shop? a zásilek, které jsme za?ali vozit za hranice. Do na?í nabídky se za?adil bulharsky Speedy, německé DPD, rakouská Po?ta ?i francouzské Colissimo.

2014

Dáváme expanzi zelenou

Synonymem zahrani?í expanze byl do této doby prodej na Slovensku. Některé e-shopy u? ale za?aly chápat, ?e rozr?stat se mohou i dále a my jsme jim k tomu dali skvěly nástroj. Sv?j klientsky ú?et v Po?tě bez hranic si vytvo?il zakladatel Footshopu.

2012

Doká?eme nemo?né

Ru?nímu vypisování podacích lístk? byl konec, bez software a automatizace u? to ne?lo. Na trhu jsme nena?li ?ádné dostupné ?e?ení, proto jsem se rozhodli vyvinout vlastní.??

2010

Za?alo to ve ?kolní lavici

Koní?ek v podobě paintaballu spojil dva kamarády ze ?kolní lavice. Bussiness zalo?eny na prodeji outdoorového vybavení, které nakupovali v USA a ?íně se rozr?stal z ?ech směrem na Slovensko. Cena za poslání balíku p?es hranice ale byla nesmyslně vysoká, a tak raději vozili své balíky sami z nedalekého Zlína. A tam se za?al psát p?íběh Po?ty bez hranic. Na za?átku byly ve?erní cesty za hranice autem s kufrem nacpanym zásilkami